Contact

NSG-bijeenkomst BGE

Basis geluidemissie (BGE), het hoe en waarom en het doe en daarom.

Op 25 mei 2021 organiseerden wij een onlinebijeenkomst over de Basis Geluid Emissie ofwel de BGE.

Deze BGE, een verplichting voor gemeenten, volgend uit de Omgevingswet en de daarbij behorende besluiten, is een nieuw instrument om de geluidsituatie vanwege wegen gelegen in gemeenten in kaart te brengen en te monitoren. Elke vijf jaar moet de gemeente daar een openbaar verslag van publiceren. Voor gemeenten behorend tot een aangewezen agglomeratie die, vanwege de Europese geluid richtlijn (2002/49/EG) om de vijf jaar een geluidbelastingkaart en een geluid actieplan moeten opstellen, geldt dat het verslag onderdeel moet uitmaken van laatstbedoeld actieplan geluid. In die gevallen waar een toename wordt geconstateerd van 1,5 dB of meer zal de gemeente zich moeten beraden wat te doen. Wordt de geldende grenswaarde overschreden dan zullen er maatregelen moeten worden genomen.

In deze onlinebijeenkomst wordt ingegaan op de geluid specifieke hoofdlijnen van de omgevingswet en speciaal op de BGE. Uitleg wordt gegeven over de wettelijke context van de BGE, de technische totstandkoming, de benodigde gegevens en instrumenten om een dergelijke kaart te maken en de beleidsmatige consequenties. Om een en ander te verduidelijken zal een casus worden behandeld waarmee duidelijk wordt welke stappen er ondernomen moeten worden.

In onderstaand programma vindt u de presentaties.

13:00 uur

Ontvangst door Nederlandse Stichting Geluidhinder
de heer ing. Erik Roelofsen, directeur NSG.

13:15 uur

Globale schets van het onderwerp geluid in de omgevingswet, stand van zaken m.b.t. geluid. (Chris Weevers, LBPSight, namens ministerie I&W)

13:45 uur

Wat is een Basiskaart Geluid Emissie, wat is dat precies, wat is het doel en hoe maak je die (casus)? (Ir. Mark Bakermans, DGMR)

14.30 uur

Pauze

14.50 uur

Hoe de provincie de totstandkoming van een Basiskaart Geluidemissie kan faciliteren. (Sjef de Wijs, provincie Noord Brabant)

15.20

Beleidsmatige consequenties van de Basiskaart Geluidemissie, samenloop met verplichtingen om geluidbelastingkaart en actieplan EU op te , stellen, koppeling met sanering, RVMK, etc. Hoe om te gaan met reconstructies.
(Stefan Hermsen, Omgevingsdienst Nijmegen)

15:45 uur

Forumdiscussie aan de hand van stellingen over de BGE met vertegenwoordigers van gemeenten, omgevingsdiensten enz.
(forum bestaande uit Mark Bakermans, Stefan Hermsen, Sjef de Wijs, Frank Elbers en Chris Weevers)
(Moderator: Henk Wolfert, NSG)

16:15 uur

Samenvatting door de moderator en rondvraag

16:30 uur

Einde bijeenkomst door directeur NSG, de heer ing. Erik Roelofsen.

 

Wat is het basisjaar?
Dat is subtiel geregeld in art. 11.46 Bkl zoals dat wordt ingevoegd met het Aanvullingsbesluit. In het derde lid, onder a, wordt nu gesproken over “de basisgeluidemissie in het jaar van inwerkingtreding van dit artikel”, zijnde normaal gesproken 2022. Mocht in het najaar van 2021 de verwachting zijn dat ook in 2022 nog steeds coronamaatregelen met een directe invloed op de verkeersintensiteit nodig zullen zijn, dan kan 2022 evt. nog worden heroverwogen en kan dat juridisch worden geregeld door bij KB artikel 11.46 nog niet per 1/1/’22 in werking te laten treden (zie m.n. ook NvT-par. 6.3.2 op blz. 161 en voetnoot 29 op blz. 166 van het Abg – voor het gemak nog even bijgevoegd).

Hier vindt u ook de 2e Kamerbrief over het uitstel van de Omgevingswet naar 1-7-2022