Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky

NSG-GELUIDSHINDERMIDDAG 2006


NSG-GELUIDSHINDERMIDDAG

'Communiceren over geluid met niet-akoestici'

20 december 2006
Beatrixgebouw, Jaarbeurs, Utrecht

We zien steeds vaker dat geluid een onderdeel wordt van een meer integrale aanpak ter verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Zowel bij planvorming als vergunningverlening (omgevingsvergunning). Maar ook op beleidsmatig vlak, zoals bij het opzetten en realiseren van lokaal gebiedsgericht milieubeleid.
Daardoor moeten geluidsmensen, met een veelal technische achtergrond en specialistische kennis, steeds vaker samenwerken met niet-geluidsdeskundigen. Hoe kun je dan je boodschap duidelijk over het voetlicht krijgen zonder dat dit leidt tot onbegrip of misverstanden? Kort gezegd, hoe communiceer je als geluidsspecialist met andere disciplines over geluid, zonder in vakjargon en over decibellen te praten? Dit thema stond centraal tijdens de NSG-Geluidshindermiddag ‘Communiceren over geluid met niet-akoestici’.

Opzet
De middag had een interactief en informatief karakter dat o.a. tot uiting kwam in de voordrachten. Gekozen was voor inhoudelijk deskundige sprekers die in staat waren hun kennis en ervaringen goed over te dragen en op adequate wijze vragen van deelnemers te beantwoorden. Daarnaast werd ruim gelegenheid geboden voor het stellen van vragen, discussie, uitwisselen van ervaringen en informeel overleg.
De 74 deelnemers ontvingen voor aanvang van het programma een set kopieën van de gepresenteerde powerpointpresentaties van alle voordrachten.

Programma
Het programma omvatte vier voordrachten van 20 à 25 minuten, met telkens aansluitend 10 à 15 minuten voor vragen en discussie.

 • 12.30 uur Ontvangst, registratie en broodjeslunch
 • 13.30 uur Opening door dagvoorzitter dr. ir. D. de Vries (TU Delft)
 • 13.35 uur (Mis)communicatie over geluid, door mw. mr. J.H. Geerdink (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn: advocaten en notarissen),
  over problemen bij communicatie met geluidsspecialisten, met voorbeelden van miscommunicatie tussen hen en juristen (en andere disciplines), (mogelijke) oorzaken en oplossingen. (download Powerpointpresentatie)
 • 14.10 uur Samenwerken aan geluid, door ir. H. Büchi (stedenbouwkundige bij SAB) en ing. J.T. Westerdiep (milieu-planoloog bij Westerdiep Adviseur Milieu en Ruimte),
  over verschillen tussen geluid en ontwerp in benadering, taal, werkwijze/proces, doelen en belangen, over wat nodig is voor goede samenwerking en een voorbeeldproject. (download Powerpointpresentatie)
 • 14.45 uur Pauze
 • 15.15 uur In de praktijk realiseren van milieu- of leefomgevingkwaliteiten, door W. Knoppert (provincie Gelderland),
  met uitleg van systematiek/werkwijze van provincie Gelderland bij realisering van milieu- of leefomgevingkwaliteiten in de praktijk, over ervaringen van de provincie Gelderland en een vergelijking met de MILO- en LOGO-systematieken. (download Powerpointpresentatie)
 • 15.50 uur Emissiegericht geluidsbeheer, door ir. Th. Höngens (senior adviseur, M+P – raadgevende ingenieurs),
  met ideeën over de rol en plaats van geluid in RO, geluidsbeoordeling zonder decibellen, classificeren van geluidsbronnen en gebieden, het gebruik van emissieplafonds voor industrie en verkeer en een instrument voor toepassing door niet-deskundigen bij strategisch onderzoek in de beleid- en ontwikkelfase. (download Powerpointpresentatie)
 • 16.25 uur Afsluiting door de dagvoorzitter
 • 16.30 uur Informeel samenzijn met een hapje en een drankje

Doelgroepen
Gemeentelijke, regionale en provinciale medewerkers geluid, (milieu)planologen, verkeers- en stedenbouwkundigen bij gemeenten, provincies en adviesbureaus die bij planontwikkeling over geluid moeten communiceren.

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >