Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky

September 2006

September 2006

In dit nummer wordt onder andere aandacht besteed aan de gewijzigde Wet geluidhinder, die in juli door de Eerste Kamer met algemene stemmen werd aanvaard en begin volgend jaar in werking zal treden.

Ontoereikend
De Eerste Kamer had weinig goede woorden over voor de ontwerpwet en riep Staatssecretaris Van Geel zelfs op het matje. De senaat gebruikte kwalificaties als ‘een ontoereikend, pragmatisch/opportunistisch wettelijk instrument, dat bij burgers de fictie oproept van rechtsbescherming’.

In de gewijzigde wet worden tot nu toe gedoogde normoverschrijdingen gelegaliseerd. Het gaat hierbij om naar schatting één miljoen woningen (ruim 2 miljoen mensen). Voor deze mensen is het perspectief verdwenen op een woonomgeving zonder al te veel herrie.

Gelet op de ongezouten kritiek vreesden sommigen en hoopten anderen dat het wetsvoorstel zou worden teruggestuurd naar de Tweede Kamer. Zeker op het moment dat het Kabinet Balkenende II viel. Maar zoals zo vaak in de politiek liep het met een sisser af. Van Geel beaamde de constateringen van de Eerste Kamer en beloofde beterschap zodat nog vlak voor het zomerreces het wetsvoorstel, zonder in stemming te zijn gebracht, ongewijzigd werd goedgekeurd.

Uitholling
De nu aanvaarde wetswijziging is in de geschiedenis van de Wet geluidhinder de zoveelste in de rij die niet leidt tot een betere bescherming tegen geluid. Erger nog, wederom is sprake van een verdere uitholling en versoepeling.
Toch heeft de behandeling in de Eerste Kamer een positieve kant. Er moest door Van Geel - noodgedwongen - volledige openheid van zaken worden gegeven en beterschap worden beloofd. Wat dat laatste betreft wees de Kamer op het grote belang van een volgend wetsvoorstel, waarin transparantie, begrijpelijkheid en herstel van de rechtszekerheid belangrijke onderwerpen zijn. De staatssecretaris zegde de Eerste Kamer desgevraagd toe om haar goed te rapporteren over de voortgang van de komende wijzigingsvoorstellen.

En voorts in dit nummer:

  • Vragen aan de NSG
    Over teveel verkeerslawaai in de slaapkamer en wat er aan de doen valt 
  • NSG-Geluidshinderdag 2007
    Aankondiging van het congres op 19 april 2007.

NSG service
Een gedrukt exemplaar van dit NSG-Nieuws wordt NSG-donateurs desgewenst gratis per post toegezonden. Bestellen kan per e-mail. o.v.v. naam en postadres. Bent u nog geen donateur, meldt u dan eerst aan.

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >