Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky

NSG-Geluidshinderdag 2003

Stiller weg- en railverkeer

Nieuwste ontwikkelingen bij bronbestrijding

De bestrijding van lawaai van weg- en railverkeer moet bij de bron plaatsvinden. Bronmaatregelen blijken goedkoper en effectiever. Dat was de conclusie tijdens de NSG-Geluidshinderdag 2003 die de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) op 22 mei 2003 in Utrecht organiseerde.

Door het lawaai van (spoor)wegverkeer wordt ruim een kwart van de Nederlandse bevolking ernstig gehinderd. De toegenomen mobiliteit en de oprukkende bebouwing van de laatste decennia zijn daarvan de oorzaak. Als de beschikbare budgetten voor geluidshinderbestrijding niet worden aangevuld en efficiënt worden ingezet, zullen in de toekomst meer mensen langduriger en met meer geluid blijven zitten. Om te voldoen aan de huidige geluidsregelgeving is in de komende jaren een investering nodig van circa € 2 miljard. Dat geld is er niet.
Daarom mikt de overheid op kostenbesparende innovatieve bronmaatregelen die snel kunnen worden gerealiseerd. Op korte termijn wordt gestreefd naar een geluidsreductie van 8 dB(A); op de lange termijn van 12 dB(A).

Innovatieprogramma Geluid
Reeds bij de totstandkoming van de Wet geluidhinder werd door de wetgever aangegeven dat geluidshinderbestrijding bij de bron de voorkeur verdient, i.p.v. het treffen van (passieve) maatregelen in de overdracht of bij de ontvanger. Sinds kort heeft de rijksoverheid voor het eerst niet alleen met woorden, maar ook met daden, het belang van bronbestrijding onderstreept. Het uitzicht op hoge kosten voor preventie en sanering met traditionele geluidsmaatregelen langs de rijksinfrastructuur heeft geleid tot het Innovatieprogramma Geluid. Daarin staan de ontwikkeling van bronmaatregelen en het klaarstomen voor grootschalige implementatie centraal.
Wegverkeergeluid wordt bij snelheden boven de 60 km/uur vooral opgewekt door het contact tussen band en wegdek en bij spoorwegen door het contact tussen wiel en rails. De bronmaatregelen betreffen daarom nieuwe stillere wegdekken, stillere banden, maar ook effectievere en dus lagere geluidsschermen. Bij treinen is het nieuwe materieel al minder luidruchtig. Bestaand materieel krijgt een remsysteem dat de wielen rond houdt. Door slijpen wordt de railruwheid bestreden. Raildempers en stille bruggen leveren een verdere verlaging van het treinlawaai.

Programma
Aanleiding voor de NSG-Geluidshinderdag 2003 was de actualiteit en grote hoeveelheid kennis die reeds beschikbaar is (en nog komt) op het vlak van bronbestrijding bij weg- en railverkeer. Tijdens de Geluidshinderdag werd dan ook vooral aandacht besteed aan de kennis en ervaring die inmiddels al is opgedaan. Dus een praktische en informatieve dag voor een ieder die in Nederland betrokken is bij de bestrijding van geluidshinder door weg- en railverkeer.
Naast het lezingenprogramma was er een expositie waar 17 leveranciers van kennis, materialen en apparatuur voor geluidshinderbestrijding hun producten en diensten presenteerden. Ook waren modellen van winnende inzendingen van de prijsvraag Geluid van het RWS-project Wegen naar de Toekomst te bezichtigen.
Aan het einde van de Geluidshinderdag ontvingen de ca. 250 deelnemers een lezingenbundel met de teksten van de voordrachten. U kunt deze bestellen bij de NSG; kosten € 18,- (incl. BTW en verzendkosten).


Verslagen van de NSG-Geluidshinderdagen kunt u bestellen door gebruik te maken van het elektronisch bestelformulier.

GELUID IN HET NIEUWS

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

Klachten na aanleg (extra) geluidsscherm A50

"Onderzoek van Rijkswaterstaat houdt geen rekening met 'gat' in het scherm. Men meet op de verkeerde plekken."... Verder >

Stress bij vogels door geluid

Vogels die worden blootgesteld aan het aanhoudende geluid van gascompressoren, vertonen symptomen die opmerkelijk veel lijken op de tekenen die slachtoffers van posttraumatische stressstoornis tekenen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >