Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky

Noise policy: Sound policy

Nieuwe beleidsdoelen voor Nederlands geluidbeleid zijn nodig

Op 19 december 2013 organiseerde de NSG, in samenwerking met DCMR, een bijeenkomst met als onderwerp:

Noise policy : Sound policy?

Plaats van handeling: DCMR te Schiedam

Op 18 december 2013 promoveerde Miriam Weber op het onderwerp: Noise policy: sound policy? A meta-level analysis and evaluation of noise policy in the Netherlands

(Geluidbeleid: gezond beleid? Een meta analyse en evaluatie van het geluidbeleid in Nederland)


Alles wordt beter, behalve het geluid
In tegenstelling tot steeds schonere lucht en water, is geluidhinder in Nederland de afgelopen decennia niet afgenomen. Het geluidbeleid lijkt niet erg succesvol in het verminderen van negatieve gezondheidseffecten door geluid. Dit proefschrift doet daarom de aanbeveling aan de rijksoverheid om in samenwerking met decentrale overheden en private actoren nieuwe beleidsdoelen te formuleren. Bovendien concludeert de onderzoekster dat men hierin zal moeten erkennen dat het noodzakelijk is om verkeer minder ‘luid’ te maken door autogebruik te beperken en stiller vervoer te stimuleren.

Een effectievere aanpak is van groot belang, aangezien blootstelling aan geluid leidt tot hinder en negatieve gezondheidseffecten zoals stress, hart- en vaatziekten. Deze gezondheidseffecten waren oorspronkelijk de reden voor het formuleren van beleid met wettelijke regels en geluidnormen voor onder meer woningbouw en aanleg van (spoor)wegen. Uit deze studie blijkt echter dat deze beleidsinstrumenten sindsdien amper herzien of vervangen zijn. En hoewel in andere (milieu)beleidsterreinen veel taken zijn gedecentraliseerd en de private sector betrokken werd bij het zoeken naar oplossingen, is deze ‘governance’ benadering niet toegepast in het geluidbeleidsdomein.

Met gebruik van diverse beleidswetenschappelijke theorieën komt de onderzoekster tot de conclusie dat dit gebrek aan dynamiek de oorzaak is van het uitblijven van successen. Het Nederlandse geluidbeleid wordt vandaag nog steeds primair door de rijksoverheid uitgevoerd aan de hand van wetten, regels en normen. Een effectief, gezond geluidbeleid vraagt echter om grotere betrokkenheid van gemeenten, de private sector en de burgers, en om een optimale combinatie van beleidsinstrumenten gericht op het verduurzamen van verkeer en woningbouw.

- Geluid en geschiedenis, door drs. Annelies Jacobs, Universiteit Maastricht
- Geluidshinder en beleidsdiscoursen, door dr. Christian Bröer, Universiteit van Amsterdam
- Duurzame mobiliteit en geluid, door dr. Hans Nijland, Plan bureau voor de Leefomgeving
- Geluidbeleid: gezond beleid? Een meta analyse en evaluatie van het geluidbeleid in Nederland), door dr. Miriam Weber

Wilt u het proefschrift van Miriam ontvangen in boek of als PDF stuur dan een mail naar: promotiemiriamweber@gmail.com

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >