Lawaai is geen leven
Lawaai is geen leven
Er bestaan vele soorten lawaai,
maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Laten we zacht zijn voor elkaar

test

Stilte is niet de afwezigheid van geluid - Tao Meng

Noise policy: Sound policy

Nieuwe beleidsdoelen voor Nederlands geluidbeleid zijn nodig

Op 19 december 2013 organiseerde de NSG, in samenwerking met DCMR, een bijeenkomst met als onderwerp:

Noise policy : Sound policy?

Plaats van handeling: DCMR te Schiedam

Op 18 december 2013 promoveerde Miriam Weber op het onderwerp: Noise policy: sound policy? A meta-level analysis and evaluation of noise policy in the Netherlands

(Geluidbeleid: gezond beleid? Een meta analyse en evaluatie van het geluidbeleid in Nederland)


Alles wordt beter, behalve het geluid
In tegenstelling tot steeds schonere lucht en water, is geluidhinder in Nederland de afgelopen decennia niet afgenomen. Het geluidbeleid lijkt niet erg succesvol in het verminderen van negatieve gezondheidseffecten door geluid. Dit proefschrift doet daarom de aanbeveling aan de rijksoverheid om in samenwerking met decentrale overheden en private actoren nieuwe beleidsdoelen te formuleren. Bovendien concludeert de onderzoekster dat men hierin zal moeten erkennen dat het noodzakelijk is om verkeer minder ‘luid’ te maken door autogebruik te beperken en stiller vervoer te stimuleren.

Een effectievere aanpak is van groot belang, aangezien blootstelling aan geluid leidt tot hinder en negatieve gezondheidseffecten zoals stress, hart- en vaatziekten. Deze gezondheidseffecten waren oorspronkelijk de reden voor het formuleren van beleid met wettelijke regels en geluidnormen voor onder meer woningbouw en aanleg van (spoor)wegen. Uit deze studie blijkt echter dat deze beleidsinstrumenten sindsdien amper herzien of vervangen zijn. En hoewel in andere (milieu)beleidsterreinen veel taken zijn gedecentraliseerd en de private sector betrokken werd bij het zoeken naar oplossingen, is deze ‘governance’ benadering niet toegepast in het geluidbeleidsdomein.

Met gebruik van diverse beleidswetenschappelijke theorieën komt de onderzoekster tot de conclusie dat dit gebrek aan dynamiek de oorzaak is van het uitblijven van successen. Het Nederlandse geluidbeleid wordt vandaag nog steeds primair door de rijksoverheid uitgevoerd aan de hand van wetten, regels en normen. Een effectief, gezond geluidbeleid vraagt echter om grotere betrokkenheid van gemeenten, de private sector en de burgers, en om een optimale combinatie van beleidsinstrumenten gericht op het verduurzamen van verkeer en woningbouw.

- Geluid en geschiedenis, door drs. Annelies Jacobs, Universiteit Maastricht
- Geluidshinder en beleidsdiscoursen, door dr. Christian Bröer, Universiteit van Amsterdam
- Duurzame mobiliteit en geluid, door dr. Hans Nijland, Plan bureau voor de Leefomgeving
- Geluidbeleid: gezond beleid? Een meta analyse en evaluatie van het geluidbeleid in Nederland), door dr. Miriam Weber

Wilt u het proefschrift van Miriam ontvangen in boek of als PDF stuur dan een mail naar: promotiemiriamweber@gmail.com

GELUID IN HET NIEUWS

Goederentreinen steeds stiller

ProRail heeft het lawaai van goederentreinen in tien jaar tijd drastisch kunnen terugdringen... Verder >

Horen is selectief en betekenisvol luisteren

Hanen worden niet doof van hun eigen zeer luide gekraai en moeders horen het kraaien van haar kind des te beter... Verder >

Meer geluidsruimte voor Haagse horeca

In Den Haag worden de sluitingstijden in drie extra centrumstraten vrijgegeven. Ook moet er een pot met geld komen voor geluidsisolatie van horecazaken. 'We willen een bruisende binnenstad!'... Verder >

'Lelystad moet volgend jaar echt open'

Als Lelystad Airport volgend jaar april niet opengaat zal Schiphol in gesprek moeten met de politiek, luchtvaartsector en omwonenden over het aantal vluchten dat daar is toegestaan... Verder >

Schijn belangenverstrengeling onderzoek Lelystad

De deskundige die voor het ministerie de fouten in het milieurapport over Lelystad Airport moet herstellen, is getrouwd met de directeur van de onafhankelijke commissie die het gerepareerde rapport moet beoordelen... Verder >

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >