Geluid in het nieuws/archief

Deze rubriek bevat door de NSG geselecteerde opvallende berichten over geluidshinder in de media. Uiteraard kan de NSG niet instaan voor de inhoudelijke juistheid van de berichten.

 

Lelystad mag rust Veluwe niet aantasten

15 december 2017

Een delegatie van de gemeenten Elburg en Oldebroek zal aan de Tweede Kamer een petitie over Lelystad Airport overhandigen. De raden willen dat de minister eerst het luchtruim herziet, voordat de vakantievluchten hiervandaan vertrekken en arriveren. Ze vinden dat de landelijke rust op de Veluwe behouden moet blijven.
Zie bron: veluweland.nl

Scherm voor gekapte bomen

13 december 2017

Voor de aanleg van de Rijnlandroute zijn ter hoogte van recreatiegebied Vlietland te Voorschoten ongeveer duizend bomen langs de A4 gekapt. “Bomen die in het verleden als natuurlijke geluidswal fungeerden voor de directe en verdere omgeving. Het verkeersgeluid wordt nu ongehinderd doorgegeven via het oppervlaktewater van Vlietland,” zegt Monique Lamers van GroenLinks Voorschoten die onlangs ook met deze boodschap namens de hele raad heeft ingesproken bij de provinciale statencommissie. Duizenden inwoners en gezinnen in Voorschoten en daarbuiten ondervinden sinds het verdwijnen van de bomen geluidsoverlast van het verkeer op de A4. Op andere plekken langs de snelweg is het nog wel rustig dankzij de aanwezigheid van geluidswerende constructies. “Dus waarom komt de provincie Zuid-Holland terug op eerder gedane toezeggingen,” zo vraagt de voltallige Voorschotense raad zich af.
Zie bron: sleutelstad

Cijfers Schiphol kloppen niet

02 december 2017

Er klopt niets van de manier waarop Schiphol de geluidsoverlast van vliegtuigen berekent. Dat vindt een bewonersvereniging in Spaarndam, een plaatsje dicht bij de luchthaven. De bewoners van het dorp waar dag en nacht vliegtuigen over komen, hebben zelf metingen uitgevoerd en komen tot hele andere conclusies over het lawaai. En dat kan gevolgen hebben voor de mogelijke uitbreiding van het vliegveld.
Zie bron: RTL

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

28 november 2017

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen bij recreatiegebied Vlietlanden in verband met de aanleg van de Rijnlandroute. Daar is het college ook benieuwd naar en daarom gaat Voorschoten zelf geluidsmetingen uitvoeren. Volgens de rekenmodellen van de provincie zou de herrie in Voorschoten wel meevallen. Daarom komen er geen geluidschermen. Raadsleden vertrouwen dat niet. Daarom wordt gevraagd om metingen. Dat belooft de gemeente De SP is tevreden met de toezegging en trekt nu al de conclusie: “Op deze manier kan Voorschoten aantonen dat het plaatsen van een geluidsscherm wel degelijk nodig is.”
Zie bron: Sleutelstad

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

24 november 2017

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken. Zij stelde daar een budget van 70 miljoen euro voor beschikbaar. Deze beslissing kwam tot stand na jaren lang actievoeren door de bewoners van (vooral) Lansingerland, onder aanvoering van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL. Door middel van een proces van samen bedenken, het zogeheten co-creatieproces, werd door gemeente, ministerie, Prorail en bewoners, gezocht naar de beste oplossing om het treingeluid te verminderen. Inmiddels is er door Prorail een projectteam gevormd.
Zie bron:  Heraut on line

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

23 november 2017

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden. Het convenant dat is gesloten om geluidshinder tegen te gaan lijkt niet te werken.  Eén op de vijf bewoners heeft ernstig last. In vergelijking met 2012 wordt er aantoonbaar meer hinder ondervonden van lokaal verkeer zoals auto’s en scooters, dat ging van 16 procent van de inwoners naar 23 procent. Ook de ernstige hinder (een andere categorie) van lokaal verkeer werd vaker waargenomen. 
Zie bron: Dagblad van het Noorden.

Discussie over windmolens

21 november 2017

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld. Een van de belangrijkste uitgangspunten daarin is dat er voldoende draagvlak moet zijn bij de omwonenden. Veel bewoners in het buitengebied zien de windmolens in de polder niet zitten. Zij zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen het vervuilen van het landschap met enorm hoge bouwsels met geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling. De politiek lijkt dat anders te zien: in de polder is juist voldoende ruimte en windenergie is nu eenmaal nodig.
Zie bron: Culemborgse Courant

Knalsensoren sporen vuurwerk op

10 november 2017

In de Rotterdamse wijk Ommoord worden ook dit jaar weer knalsensoren ingezet om illegaal vuurwerk op te sporen. De gemeente Rotterdam meldt dat de sensoren erg nuttig zijn in de strijd tegen vuurwerkoverlast. Het knalsensoren project is gestart in 2015 na klachten over schade en geluidsoverlast in de wijk. De sensoren zijn dit jaar verbeterd. Ze kunnen nu ook meten of er legaal of illegaal vuurwerk wordt afgestoken.
Zie bron: RTV rijnmond

Nieuw NEN label geluiddempende vloerbedekkingen

08 november 2017

Leveranciers van (onder)vloerproducten hebben in Nederland een kwaliteitslabel afgesproken. Sterren bepalen hoe goed de geluidreductie voor contactgeluid van de vloerafwerking is. De onderliggende decibellen worden niet getoond. Dit is vastgelegd in een Nederlandse Technische Afspraak (NTA). NEN heeft deze NTA 5098 gepubliceerd. Geluid door loopgeluid van bovenburen is de meest voorkomende vorm van hinder in meergezinswoningen. Om de kans op hinder te verminderen staat daarom in een huurcontract en bij koopappartementen in een splitsingsakte of een huishoudelijk reglement van een Vereniging van Eigenaars vaak een clausule hierover. In de praktijk gaat hier veel fout. Oorzaak zijn o.a. de onduidelijke gegevens op de producten. Dit wordt nu opgelost door een simpel systeem met sterren. De NTA bevat tekst voor in het huurcontract of regelement. Een product met vijf sterren isoleert goed, een product met één ster isoleert nauwelijks. Bij de sterren staat vermeld voor welke combinatie dat geldt. De isolatie is namelijk afhankelijk van de combinatie van de topvloer en het type ondervloer. De afspraak is gemaakt met een groot aantal fabrikanten van vloerbedekking en ondervloeren. Ook andere deskundigen, zoals de Nederlandse Stichting Geluidshinder hebben hier aan mee gewerkt. Een beheercommissie zorgt voor de afhandeling van vragen en klachten. Zie bron: NEN

Schiphol meent dat hinder erg meevalt

02 november 2017

In periode tot 2020 neemt het aantal vluchten ruim 11 procent toe tot de afgesproken grens van een half miljoen starts en landingen. Afspraak was dat het aantal ernstig gehinderden in 2020 ten opzichte van 2015 5 procent onder de norm moest liggen, groei of geen groei van het aantal starts en landingen. Volgens Schiphol is die afspraak, met een 'daling' van ruim 29 procent gehinderden, meer dan gehaald. Doordat het aantal nachtvluchten is teruggebracht, zal de hoeveelheid 'slaapgestoorden' ook niet meer stijgen. Volgens bewonersactiegroepen is de werkelijke hinder van vliegverkeer veel groter dan uit de cijfers blijkt, maar wordt dat versluierd in de ingewikkelde geluidsberekeningen. 
Zie bron: parool

Antiwindmolenpact

02 november 2017

Dorpen rond bestaande en nog geplande windparken in de provincie Groningen trekken gezamenlijk ten strijde tegen nog meer windmolens.  Volgens woordvoerder en mede-initiatiefnemer Jan Wierenga uit Meedhuizen zijn er veel gemeenschappelijke belangen in de moeizame strijd tegen de windmolens. Door de hele provincie stuiten windparken op fel verzet uit de omgeving. Omwonenden staan echter meestal machteloos tegenover het woud van juristen en andere specialisten van projectontwikkelaars en overheden. Inspraak is schijnvertoning.
Zie bron: dvhn

Stiltegebieden Veluwe wacht genadeklap

31 oktober 2017

Stiltegebieden komen steeds verder onder druk te staan. Het lawaai neemt toe. Provincies vinden ze niet langer belangrijk, controle is weggevallen. En de komst van Lelystad Airport? ,,Dat is het faillissement van de stiltegebieden in deze regio", zegt Erik Roelofsen, directeur van de Nederlandse Stichting Geluidshinder. 
Zie bron: Stentor

Geluid windmolens belangrijk.

31 oktober 2017

In Brabant is een voorkeursalternatief tot stand gekomen na een uitvoerig onderzoeks- en trechteringsproces, in goed overleg met inwoners, dorps- en wijkraden, belangenorganisaties en volksvertegenwoordigers. Uit die overleggen bleek dat het minimaliseren van geluidshinder en slagschaduw het leidend criterium moet zijn bij de keuze van windmolenlocaties. Ook vroegen betrokkenen aandacht voor de positionering van windmolens in het landschap, het vrijwaren van belangrijke natuurgebieden en een goede verdeling van windmolens over de hele A16-zone. De gesprekspartners adviseerden verder te kiezen voor hoge windmolens, tot 210 meter tiphoogte, omdat deze een hoge opbrengst hebben. Daardoor zijn er minder molens nodig dan wanneer gekozen wordt voor lage molens.
Zie bron: brabant.nl

Lawaailandschappen en luchthavens

31 oktober 2017

Recent verscheen The Noise Landscape, een onderzoek naar de impact van grote Europese luchthavens op hun omgeving. Tijs van den Boomen bespreekt het boek samen met de vorig jaar verschenen essaybundel De adaptieve luchthaven.
Zie bron: archined

Herrieschoppers op de bon

25 oktober 2017

Vergeleken met vorig jaar worden er in de Amsterdamse binnenstad aanmerkelijk meer herrieschoppers op de bon geslingerd. Werden er tussen juni en augustus 2016 nog 1.568 overlastgevers bekeurd, in dezelfde periode van dit jaar waren dat er 1.925. Dat blijkt uit een tussenrapportage van het team Binnenstad Offensief, dat sinds 1 december 2016 de 'toenemende overlast en criminaliteit' in het centrum van de stad de kop probeert in te drukken.
Zie bron: AT5

Nieuwe bewoners rond Schiphol tekenen voor herrie

25 oktober 2017

Nieuwe bewoners worden voortaan gewaarschuwd voor de geluidsoverlast. Dat gebeurt onder meer door de overlast in het koopcontract op te nemen via een kettingbeding. In zo'n beding staat welke harde afspraken zijn gemaakt tussen de koper en verkoper.
Zie bron: raarmaarwaar

Vervoerders mijden vliegveld Maastricht Achen

25 oktober 2017

Vrachtvervoerders die overwogen om hun vluchten te verplaatsen naar het vliegveld van Maastricht wijken uit naar het buitenland omdat een besluit over de verlenging van de startbaan al bijna een jaar op zich laat wachten.
Zie bron: De Limburger

LFG bij de Rijdende Rechter

19 oktober 2017

Bekijk de uitzending

Schiphol onder de loep

19 oktober 2017

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) laat berekeningen voor het milieueffectenrapport (MER) van Schiphol opnieuw onder de loep nemen. Dat heeft ze aan Schiphol en de Omgevingsraad laten weten. Het besluit heeft voorlopig geen gevolgen. Het gaat om het MER dat nodig is om te bepalen hoeveel Schiphol na 2020 mag doorgroeien.
Zie bron: 

Lelystad: nieuw onderzoek lawaai vliegtuigen

17 oktober 2017

Staatssecretaris Sharon Dijksma laat het onderzoek naar de milieueffecten en de daarbij behorende geluidsoverlast van Lelystad Airport overdoen. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Actiegroep HoogOverijssel had al eerder bedenkingen bij de uitkomsten van het onderzoek van het Rijk. Volgens de stichting zouden Gelderland, Flevoland en Overijssel veel meer last hebben van de nieuwe vliegroutes dan was gepresenteerd. Dijksma heeft na gesprekken met HoogOverijssel de berekeningen kritisch laten bekijken. Daaruit is gebleken dat het onderzoek is gedaan met achterhaalde en onjuiste invoergegevens. Dijksma verwacht niet dat de opening van Lelystad Airport in april 2019 in het geding gaat komen.
Zie bron: RTVoost

GELUID IN HET NIEUWS

Geluidmetingen Lowlands

Via een Whats App kunnen omwonenden helpen... Verder >

Verhuurder treedt niet op.

Woningcorporatie Woonlinie uit Woudrichem gaat niet ingrijpen bij een hoogoplopende ruzie tussen twee buren... Verder >

Burenlawaai leidt tot dodelijke schietpartij

Rechtbank Maastricht verwerpt noodweer... Verder >

Optreden politie tijdens Sneekweek

Nachtelijke muziek verboden... Verder >

Toenemende herrie op de Amsterdamse grachten

Enorme stijging aan klachten... Verder >

geluidnieuws_logo

CONGRES AGENDA

Nationale geluidshinderdag 2018
27 maart 2018

Geluid en transformatie, de opgave voor gemeenten!... Verder >

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >