Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky
Er bestaan vele soorten lawaai, maar slechts een soort stilte. Kurt Tucholsky

Lden en Lnight in de praktijk


NSG-GELUIDSHINDERMIDDAG

'Lden en Lnight in de praktijk'

Op 13 december 2005 hield de NSG een Geluidshindermiddag met als titel 'Lden en Lnight in de praktijk'.
De middag werd gehouden in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht en trok grote belangstelling (175 deelnemers).

Met de komst van de EU-richtlijn Omgevingslawaai werden twee nieuwe Europese grootheden voor de geluidsbelasting geïntroduceerd: Lden en Lnight. Inmiddels vinden we die ook in de Wet geluidhinder terug en moet er dus mee gewerkt worden. Maar wanneer en in welke situaties? En wat houden de nieuwe grootheden eigenlijk in? Wat zijn de verschillen met de tot nu gehanteerde Nederlandse grootheden en kun je die omrekenen of moeten ook nieuwe rekenmethoden worden gebruikt? En hoe zit het met de dosis-effectrelaties, tonale en piekgeluiden? Wat zijn de consequenties in AMvB's, voor vergunningen en zones? De antwoorden op deze en vele andere vragen over het gebruik van Lden en Lnight in de praktijk werden gegeven tijdens de NSG-Geluidshindermiddag.

Opzet
De middag had een informatief karakter dat tot uiting kwam in de voordrachten. Gekozen was voor inhoudelijk deskundige sprekers die in staat waren hun specialistische kennis goed over te dragen en op adequate wijze vragen van deelnemers te beantwoorden. Er was ruim gelegenheid voor het stellen van vragen, discussies en informeel overleg. De deelnemers ontvingen voor aanvang van het programma een set kopieën van de gepresenteerde powerpointpresentaties van alle voordrachten.

Programma
Het programma omvatte vier voordrachten van 20 à 25 minuten, met telkens aansluitend 10 à 15 minuten voor vragen en discussie, en zag er als volgt uit:

 • 13.00 uur Ontvangst, registratie, koffie en broodjes
 • 13.30 uur Opening door dagvoorzitter dr.ir. D. de Vries (TU Delft)
 • 13.35 uur Achtergronden Lden en Lnight, door ir. P. de Vos (DHV),
  met uitleg van de begrippen, over het waarom van deze grootheden, relatie en verschillen met etmaalwaarde en hoe om te rekenen, wanneer en welke meet- en rekenmethoden toe te passen. (download powerpointpresentatie)
 • 14.10 uur Dosis-effectrelaties, door ir. M. van den Berg (VROM),
  over waarom jaargemiddelde grootheden, de totstandkoming van de Europese dosis-effectrelaties, hun betekenis, nut en toepasbaarheid, bescherming van de nachtrust en hoe om te gaan met piekgeluiden en tonaal karakter. (download powerpointpresentatie) 
 • 14.45 uur pauze
 • 15.15 uur Consequenties voor industrielawaai, door ing. F. Houtkamp (Sight),
  over wanneer en hoe Lden en Lnight van toepassing zijn voor industrielawaai, de (mogelijke) consequenties t.a.v. AMvB's, vergunningen en zones, beleidsmatige consequenties en hoe verder, m.n. i.v.m. toekomstige wijzigingen van wetgeving.
 • 15.50 uur Grenswaarden Lden en Lnight, door ir. M. van den Berg (VROM),
  over het huidige en toekomstige (herziene) normenhuis en de betekenis van Lnight. (download powerpointpresentatie)
 • 16.25 uur Afsluiting door de dagvoorzitter
 • 16.30 uur Informeel samenzijn met een hapje en een drankje

Doelgroepen
Alle beroepshalve bij geluidshinderbestrijding betrokkenen, zoals technische en beleidsambtenaren van gemeenten, regio's en provincies, (koepelorganisaties) bedrijfsleven, KvK's, GGD's, milieuorganisaties, onderzoekers en adviseurs.

GELUID IN HET NIEUWS

Cijfers Schiphol kloppen niet

Dat betogen bewoners in Spaarnwoude op basis van eigen metingen... Verder >

'Verkeerslawaai moet worden gemeten'

De SP in Voorschoten wil weten hoeveel het lawaai van de A4 is toegenomen sinds de kap van bomen... Verder >

Aanpak lawaai HSL nog niet van de grond

Ruim twee jaar geleden besloot de toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, om de geluidsoverlast van de HSL te gaan aanpakken... Verder >

Lawaai TT Assen onveranderd veel.

De geluidshinder voor omwonenden het TT Circuit van Assen is nog even groot als vijf jaar geleden... Verder >

Discussie over windmolens

De gemeente Culemborg heeft een visie over windenergie ontwikkeld... Verder >

CONGRES AGENDA

NSG-bijeenkomst: Geluidshinder, hoe te duiden?
09 januari 2018

Op deze NSG-themabijeenkomst wordt inzichtelijk gemaakt wat er allemaal een rol speelt en hoe hinder anders dan alleen in decibellen beheersbaar kan worden gemaakt... Verder >

Masterclass Soundscape
03 oktober 2017

De naderende Omgevingswet (maar ook de huidige wetgeving) biedt namelijk veel kansen voor deze nieuwe manier van nadenken over geluid... Verder >

Geluidskaarten en Actieplannen
28 juni 2017

Dit jaar moeten weer Geluidskaarten worden gemaakt en zal er begonnen worden met het opstellen van Actieplannen... Verder >